Informácie o cookies

Vitajte

na stránkach Psoriaza360.sk, ktoré vlastní Janssen, divízia Johnson&Johnson s.r.o. CBC III, Karadžičova 12, 821 08 Bratislava 2, Slovensko. Tieto zásady používania súborov cookie obsahujú informácie o našich postupoch týkajúcich sa zhromaž-ďovania údajov o vás prostredníctvom súborov cookie alebo iných monitorovacích techno- lógií, keď navštívite naše stránky.

Prehľad pravidiel súhlasu s používaním súborov cookie

Právne predpisy EÚ vyžadujú, aby organizácie umiestňujúce súbory cookie prostredníctvom svojich stránok do počítačov svojich návštevníkov získali ich „súhlas“ po poskytnutí jasných a úplných informácií o tom, ako sa súbory cookie na stránke používajú.

Na splnenie týchto požiadaviek sme urobili štyri kroky:

Stratégie získania súhlasu používané na týchto stránkach

Európske štandardy na získanie súhlasu s používaním súborov cookie a podobných monitoro- vacích technológií (ako je sledovací pixel alebo webový skript) (ďalej „súbory cookie“) sa na- ďalej vyvíjajú a zatiaľ čo predchádzajúca stratégia získania výslovného súhlasu (alebo straté- gia „prijatia“) predstavujú najsilnejšie zákonné riešenia na získanie súhlasu, môžu narušiť zá-kazníkovu skúsenosť so stránkami a nepriaznivo ovplyvniť legitímny zber údajov na webo-vých stránkach.

Stratégia naznačeného súhlasu nám umožňuje odvodiť súhlas tam, kde návštevník súbory cookie nezakáže (alebo „vystúpi“ zo zákazu) po zverejnení prominentných súborov cookie a jednoduchého, ľahko dostupného ovládania súborov cookie na základnej úrovni (viď. panel nastavenia súborov cookie). To návštevníkovi umožní prijať alebo zakázať súbory cookie používané na stránke.

Príslušná stratégia získania súhlasu bude záležať na miere rušivosti súboru cookie s prihliad- nutím k nasledujúcim skutočnostiam:

Pre súbory cookie, ktoré vyžadujú súhlas, postupujeme pri použití troch úrovní:

súbory cookie s nízkou úrovňou rušivosti:uskutočňujeme rozšírené zverejňovanie v rámci zásad používania súborov cookie a poskytujeme jednoduché prostriedky na zákaznie súborov cookie a odvodzujeme súhlas so súbormi cookie tam, kde návštevník súbory cookie neodmietne.

súbory cookie so strednou úrovňou rušivosti:postupujeme podľa rovnakej stratégie,ako pre súbory cookie s nízkou úrovňou rušivosti a tiež vykonávame kontextové zverejňovanie o súboroch cookie použitých na príslušných miestach webu (napr. zverejňovanie súborov cookie okolo cielených reklám alebo iné funkčnosti stránky závisiace na týchto súboroch cookie)

súbory cookie s vysokou úrovňou rušivosti:zavádzame stratégiu predchádzajúceho súhlasu (napr. použitie bannera / vyskakovacieho okna vyžaduje návštevníkov súhlas s týmito súbormi cookie pred ich použitím).

Naznačený súhlas pre väčšinu súborov cookie: Súbory cookie rozmiestnené na týchto stránkach majú len nízku úroveň rušivosti.

POZNÁMKA:Panel nastavenia súborov cookie poskytuje informácie o účele, platnosti a odkazy na zakázanie súborov cookie.

Odkazy na iné stránky

Táto stránka môže obsahovať odkazy alebo referencie na iné webové stránky. Majte prosím na pamäti, že súbory cookie / monitorovacie technológie iných webových stránok neriadime a tieto zásady používania súborov cookie sa na také stránky nevzťahujú.

Ako nás kontaktovať

Pokiaľ máte akékoľvek otázky, poznámky alebo pripomienky ohľadne týchto zásad používa-nia súborov cookie alebo postupov týkajúcich sa informácií na týchto stránkach, kontaktujte prosím:

Janssen, divízia Johnson&Johnson s.r.o.

CBC III, Karadžičova 12

821 08 Bratislava 2

Slovensko Tel.: +421 2 3240 8400

Zmeny v týchto zásadách používania súborov cookie

Pokiaľ sa tieto zásady používania súborov cookie zmenia, bude ich aktualizácia zverejnená na týchto stránkach. Tieto zásady používania súborov cookie boli naposledy aktualizované 17. marca 2014.

Panel súborov cookie